โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
54 หมู่ที่ 4 บ้านบางเค็ม  ตำบลบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
เบอร์โทรศัพท์ 032706570
บุคลากร

นางสาวเยาวภา ป้อมปราณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวประยงค์ ป้านสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจงถนอม พรามคุ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชลิตา สุขเฉลิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอลิษา พันธ์อ้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพันทิพา ชุ่มแช่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสิโนทัย เสริมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุนันทา รอดนุ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัฐพร ทรัพย์มาก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเกษร บุญดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิณณพัต ทัดอุบล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรชตวรรณ ศิริรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายสุมิตร มีมา
ครูพิเศษ

นางสาวสุภาพร หวานใจ
ครูพิเศษ

นางสาวฐิตินันท์ โนนพาลี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรพรรณ พรมมี
เจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญยืน คำต้น
นักการภารโรง

นางสาวตติญาภรณ์ บวรเวศ
ครูผู้ช่วย